Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

  1. Aby skontaktować się z nami wyślij wiadomość pod e mail botsi@botsi.pl
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   • wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO,
   • dokonania rozliczeń rachunkowych i podatkowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO,
   • w celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.
  3. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być upoważnieni przez Administratora pracownicy, a także hostingodawca poczty elektronicznej i hostingodawca serwerów, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, Urzędy i instytucje uprawnione do dostępu do danych.
  4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty wykonania umowy (dane niezbędne w celu wykonania umowy) oraz 6 lat od daty wystawienia rachunku/ faktury z zastrzeżeniem wyjątków przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
  6. Informujemy o przysługującym Tobie:
   • prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,
   • prawie usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO lub prawie ograniczenia przetwarzania, a także o
   • prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz
   • o prawie do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. i b. RODO, do innego Administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie, oraz prawie do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  7. Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust.2 lit. a RODO. Cofnięcie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Informujemy również o przysługującym Tobie prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Decyzje w Twojej sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym nie będzie stosowane profilowanie.
  10. Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych, rozliczeniowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizację usług.
  11. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.

Kontakt

Skontaktuj się

  Współpracujemy