Blog

Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością w BOTSI

Najwyższe kierownictwo BOTSI uznało, że osiągnięcie trwałego sukcesu firmy powinno opierać się na zwiększeniu bazy swoich klientów, krajowych i zagranicznych, w tym z przemysłu obronnego oraz na rozszerzeniu oferty handlowej o produkty niezawodne i najwyższej jakości. Środkiem do realizacji tych celów jest m.in. ustanowienie, udokumentowanie i wdrożenie międzynarodowych zasad zarządzania jakością.

Na początku kwietnia 2023 w BOTSI rozpoczęto formalne wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami:

  • normy PN-EN ISO 9001:2015. Systemy zarządzania jakością. Wymagania,
  • publikacji NATO AQAP-2110:2016. Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji.

Zdarzeniami, które przypieczętowały rozpoczęcie tego procesu było zadeklarowanie przez najwyższe kierownictwo Polityki Jakości BOTSI, wyznaczenie Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz skierowanie do Centrum Certyfikacji Jakości wniosku o przeprowadzenie certyfikacji SZJ dla podstawowego zakresu działalności firmy, tzn.:

Projektowanie, programowanie, budowa oraz sprzedaż i serwis robotów, linii i gniazd produkcyjnych oraz zautomatyzowanych urządzeń

Zadaniem Pełnomocnika jest zidentyfikowanie istniejących w firmie elementów Systemu Zarządzania Jakością, nadzorowanie procesu dokumentowania i wdrażania postępowania dotyczącego brakujących wymagań, a w efekcie końcowym doprowadzenie do pełnej zgodności SZJ z ww. dokumentami.

Do certyfikacji SZJ wybrano Centrum Certyfikacji Jakości. Jest to jednostka certyfikująca systemy zarządzania, funkcjonująca w strukturze Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Fakt istnienia CCJ w uczelni, która m.in. realizuje zadania dla Sił Zbrojnych RP stanowił podstawowy czynnik wyboru.

System Zarządzania Jakością w BOTSI spełnia dwie podstawowe funkcje:

  • zapewnia nadzorowane warunki projektowania i budowy produktu,
  • daje Klientowi sygnał, że jest on dla firmy najważniejszy.

Norma ISO 9001, w połączeniu z wymaganiami publikacji NATO AQAP-2110, narzuca wymagania na wszystkie etapy cyklu życia produktu tzn. od wspólnego z Klientem uzgodnienia wymagań, poprzez zaprojektowanie, oprogramowanie i budowę produktu, aż po jego zainstalowanie i wdrożenie u Klienta. Wymagania tych dokumentów dotyczą również takich zagadnień jak zakupy materiałów i półfabrykatów, stosowanego wyposażenia pomiarowego, niezbędnej dokumentacji technicznej, zasad nadzorowania dostawców zewnętrznych, czy kontrolowania jakości produktu na wszystkich etapach jego tworzenia.

Spełnienie wymagań obu dokumentów zapewnia, że wszystkie procesy związane z produktami firmy są nadzorowane, co jest najważniejszym warunkiem koniecznym powstawania produktów niezawodnych, o najwyższej jakości.

Norma wymaga również, by cały czas była utrzymywana orientacja na zwiększanie zadowolenia klienta. Zgodnie z wymaganiami SZJ firma powinna monitorować stopień percepcji klienta, w jakim jego potrzeby i oczekiwania zostały spełnione. Temu służy regularne przeprowadzanie przeglądów i audytów wewnętrznych całego SZJ dla uzyskania potwierdzenia, że nadal jest skuteczny i efektywny do realizacji wyznaczonych celów.

Posiadanie przez firmę certyfikatu SZJ wydanego przez niezależną jednostkę certyfikującą jest jednoznacznym przesłaniem dla Klienta i stron zainteresowanych – standardy działania firmy w zakresie projektowania i budowy są zgodne z wymaganiami norm międzynarodowych.

Przejawem dbałości o Klienta i jego zadowolenie jest przystąpienie firmy do dwóch komitetów technicznych Polskiego Komitet Normalizacyjnego: KT6 ds. Systemów Zarządzania oraz KT9 ds. Niezawodności. Udział w pracach tych komitetów pozwoli na wcześniejsze zapoznanie się planowanym zmianami norm międzynarodowych i szybsze spełnienie nowych wymagań Klientów.

Zrealizowano już pierwszą serię audytów wewnętrznych oraz dokonano pierwszego przeglądu SZJ. Po przeprowadzonej dyskusji wśród najwyższego kierownictwa firmy, wyznaczono nowe zadania do realizacji i uszczegółowiono plan wdrożenia.

Uzgodniony z CCJ termin certyfikacji – koniec bieżącego roku – jest ambitny, ale realny.

Kontakt

Skontaktuj się

    Współpracujemy